Klubhuset

DMK

 

Al brug af klubhuset skal tjene til at fremme fællesskabet

 

Klubhusregler

Regler

 

Dragør Strandjagtforening og Dragør Motorbåds Klub

REGLER FOR BRUG AF KLUBHUS OG FACILITETER.

 

Al brug af klubhuset skal tjene til at fremme klubliv og fællesskab.

 

 1. Alle medlemmer har adgang til klubhuset og dettes faciliteter. Herunder toiletter,køkken og samlingsstue.

 

 1. Klubhuset kan ikke lånes eller lejes af medlemmerne til private fester og lignende.

 

 1. Alle faciliteter skal efterlades i rengjort og ordentlig stand. Askebægre skal tømmes i den dertil beregnede metalbeholder. Affald lægges i affaldssækkene og tømmes i affaldscontainerne udenfor huset.

Toiletterne skal altid efterlades i ordentlig stand - om nødvendigt rengjort.

Tobaksrygning på toiletter samt henkastning af affald i urinalet frabedes på grund af brandfare og tilstopning af afløb.

 

 1. Fejl, hærværk, mangler og andre usædvanlige forhold skal omgående meddeles til klubmester eller bestyrelse. Skulle et medlem ved uheld beskadige inventar m.v. skal dette omgående meddeles bestyrelsen og erstattes af skadevolderen

 

 1. Sidste mand kontroller at klubhuset er tomt og slukker alt lyssamt låser begge døre.(lås hellere 1 gang for meget end 1 gang for lidt.) Alle skader og mangler ved tyveri og hærværk skal betales af os alle og vil derfor påvirke dit kontingent.

 

 1. Når klubben ved opslag har adviseret et arrangement, har kun tilmeldte til dette arrangement adgang.

 

 1. I weekenden når klubben har åbenved festlige lejligheder - eller andre fællesarrangementer - kan klubben haveøl, vand, eller kaffesalg. Ved sådanne lejligheder må medlemmerne ikke selv medbringe drikkevarer. Der må på intet tidspunkt forgå salg af øl eller spiritus mellem medlemmer og/eller gæster.

 

 1. Under ophold i klubhuset skal medlemmerne udvise fornuftig og sømmelig optræden og udvise hensyn til andre medlemmer og/eller gæster.
 2. Behandl klubhuset og de tilhørende faciliteter som om det er dit eget. Jo mindre vedligeholdelsesudgifterne er, jo bedre kan kontingentet holdes på et rimeligt niveau.

 

 1. Gæster har kun adgang ifølge med medlemmer og max 2 pers. pr medlem.

 

 1. Medbringes hunde i klublokalet skal disse altid holdes i snor og må under ingen omstændigheder genere medlemmer eller gæster

 

 1. Evt. fremlagte tidsskrifter, meddelelser m.v. er klubbens ejendom og må, med mindre andet er meddelt, ikke fjernes fra klubhuset.TV, Radio, Video, Porcelæn, Glas m.v. må ikke fjernes fra huset, uden det er aftalt med et bestyrelsesmedlem fra en af de to klubber.

 

 1. Meddelelser, kritik ( helst positiv ) spørgsmål m.v. kan lægges i den opstillede forslags-/post-kasse, eller overgives til klubmesteren.

 

 1. Ved overtrædelse af ovenstående reglement, kan formanden for Strandjagtforeningen og formanden for motorbådsklubben ved enighed, give det pågældende medlem advarsel eller forbyde ham/hende adgang til klubhuset i kortere eller længere tid.Ved særligt grove overtrædelser (voldelig optræden - ulovligeaktiviteter eller gentagende advarsler)kan formanden for Strandjagtforeningen og formanden for motorbådsklubben ved enighed, udelukke et medlem fra brug af klubhuset.

 

Bestyrelserne for Dragør Strandjagt og

Dragør Motorbåds Klub

Dragør d 30-03-2004

 

 

 

 

 

Dragør Motorbådsklub, Strandlinien 3, 2791 Dragør - E-mail: 2791dmk2010@gmail.com - BankNordik 6508-3053182622