Vedtægter

VEDTÆGTER

for Dragør Motorbådsklub

 

Vedtaget på generalforsamling d. 14. marts 2015

 

 

Formål.

Paragraf 1

Klubben har til formål at samle alle med interesse for fiskeri og tur sejlads. Klubben skal varetage

medlemmernes interesse i at have en velfungerende Dragør Havn samt i forhold, der vedrører far-

vandene omkring Dragør.

 

Navn og hjemsted.

Paragraf 2

Klubbens navn er Dragør Motorbådsklub. Klubbens hjemsted er Dragør Kommune

 

Medlemskab og optagelse.

Paragraf 3

Enhver, der accepterer klubbens formålsparagraf (paragraf 1), kan optages som medlem. Dog

kan bestyrelsen, som foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, nægte at optage en ansøger. Han/hun kan i givet fald forlange ansøgningen behandlet på den først kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for voldelig optræden, ulovlige aktiviteter eller andet. Medlemmet har ret til at få en sådan eksklusion prøvet ved den først kommende generalforsamling.

 

Skur nr. 43

Paragraf 4

Dragør Motorbådsklub har købt skur nr. 43 på Dragør Havn og har, af Brugerstyrelsen for Dragør Havn, fået tildelt lejemål på den tilhørende grund. Driften af skurgrund og skur sker som en del af foreningens almindelige drift. Bestyrelsen udpeger et skurudvalg på tre medlemmer med en formand, der skal være medlem af foreningens bestyrelse. Alle medlemmer af Dragør Motorbådsklub har adgang til foreningens skur.

 

Generalforsamling.

Paragraf 5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen skal

indkaldes med 14 dages varsel og holdes hvert år i marts. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Alle afgørelser med undtagelse af afgørelse om klubbens ophør (se paragraf 10) træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling.

Paragraf 6

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når

20 procent af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

Bestyrelse og valg.

Paragraf 7

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og fire

bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne med ansvar over for disse. Bestyrelsen har også bemyndigelse til at oprette og nedlægge diverse udvalg efter behov. Ved generalforsamlingen i ulige årstal vælges formand og to bestyrelses

medlemmer 1-2. Ved generalforsamlingen i lige årstal vælges en næstformand, en kasserer og to

bestyrelsesmedlemmer 3-4. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor. Hvert medlem kan højest stemme med en fuldmagt.

 

Regnskabet.

Paragraf 8

Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren er desuden ansvarlig for ajourføring af medlems

kartoteket. Regnskabet skal fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen, og det skal revideres mindst en gang årligt af den generalforsamlingsvalgte revisor. Denne revisor har i øvrigt adgang til regnskabet i årets løb, når han/hun måtte ønske det.

 

Kontingent.

Paragraf 9

Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Der betales kontingent en gang årligt.

 

Klubbens ophør.

Paragraf 10

Forslag om klubbens ophør skal vedtages med mindst ¾ stemmeflertal på to generalforsamlinger, der skal holdes med mindst to ugers og højst to måneders mellemrum. I tilfælde af klubbens ophør går dens midler til velgørende formål, som nøjere fastsættes på den opløsende generalforsamling.

 

 

 

Klubben har til formål at samle alle med interesse for fiskeri og tur sejlads

Vedtægter

Dragør Motorbådsklub, Strandlinien 3, 2791 Dragør - E-mail: 2791dmk2010@gmail.com - BankNordik 6508-3053182622